دسمبر 12, 2019

شعر/ خلیل همراز

شعر/ خلیل همراز

د خــــــوږې مینې ډیوې بلي شي ښاد شي
ستا په ذکـــــر مې د زړه حــــــرم اباد شي

د سنګــــــــــر په کاڼو، تیږو چې سر کیږدم
د مورکۍ د زنـــــــګانه خوند را په یاد شي

نور به څه غواړو یا ربه ذوالجــــــــــــــــلاله
که نصیب مو یو قبول مست استشهاد شي

لپي پورته کـــــــــــــــــــړۍ، یتیمو ماشومانو
چې په اوښکو مو چپه کــــــــــفر الحاد شي

د ښکلا خــــــــــــــــــــالقه!! تا ته مې سپارلی
هسي نه را نه خـــــــــزان ګل د شمشاد شي

ډیر ګلـــرنګ، ګلـــرنګ زلمې ترې صدقه شول
نور به خــــــــدای کول دا ګل وطن ازاد شي

د ” خلیل همــــــراز ” به هلته هیلي ګل شي
چې طالب يار يې فاتح د خپل هيواد شي

Related posts