دسمبر 09, 2019

فـدایي زلمـیه! / نصرت طالب

فـدایي زلمـیه! / نصرت طالب

د اِسـتشـهـاد د کنـډک ښُکلـیه فـــدایي زلمـیه

د ټـول اُمّـت ویـاړ مجـاهــــــد اِمـارتـي زلمـیـه

چـې د اِعـداد په روزنتون کې دې روزنه وشوه
د وخـت خـالــد بنِ ولیـد شـوې جهـادي زلمیه

ګــرانه د حُســن اِنتهاء وه او په تا بانـــدې وه
چـې د توحیـد پټۍ دې تاو کړه له تندي زلمـیه

چـې د دښمن په دفترو دې زَلـزَلې جوړې کـړې
د مـوټربـم برید دې قبـول غــواړم غازي زلمـیه

کــه جـنازه قـبر دې نشـته ســوځــېدلـیه ګُله
خــو د تاریخ کتاب دې شته دی غیرتـي زلمـیه

بس د نصرت طالب په خوله همدا دُعا جاري وي
چــې جنّتـي شــې جنّتـي شــې جنّتـي زلمـیه

Related posts