جولای 12, 2020

په ګډه پر شیرین افغانستان باندي مین شو/ مل غني خیل

په ګډه پر شیرین افغانستان باندي مین شو/ مل غني خیل

شاعر: مل غني خیل 

راځئ، راځئ ملګرو! چې جانان باندي مین شو
په ګډه پر شیرین افغانستان بــــاندي مین شو

راځئ وروڼه قومونه یو، په مینه کې ژونـــد تیر کړو
عُقدې تر مینځ هوارې کړو، پر ځان باندي مین شو

د نورو هیوادونو پــــر ځای دلته خولې توی کړو
پر ځمکه یې مین او پر اسمان باندي مین شو

په ستنه کې تار واچوو، په ګډه لاس پــــــه کار شو
د خپل ولس ریښې، ریښې ګریوان باندي مین شو

له غرونو، له هـــــوارو، له ښارونـــو پسې ووځو
ډولۍ د پیغلې سولې ته کاروان باندې مین شو

د ړنګ جومات په ړنګې مینارې مو رحم وکړو
بلال له خـــــوبه پاڅوو، اذان باندي مین شو

ګلان د امـــــــن وکــــرو په لپو د دوعــــــا کې
او مَلَه! پرې د اوښکو په باران باندي مین شو

Related posts