نوومبر 21, 2019

طالب اشنا به راشي / مهاجر

طالب اشنا به راشي / مهاجر

خدای مهربان دی په تیاره پسي رڼا به راشي
شپه به شي تېره د خوښیو سپین سبا به راشي
***
د ازادۍ زیري به وشي نور که خدای کوله
د کابل زړه ته بېرته ورک طالب اشنا به راشي
***
دا خونړی انقلاب تیر به شي خوږو ملګرو
ژړا به درومي زموږ له چم خولې ته خندا به راشي
***
دیموکراسي نظام به ختم شي او ورک به شي نور
د اسلامي نظام رڼاوې په فضا به راشي
***
پر ګران هيواد افغانستان به سپین بیرغ شي رپاند
سپین امارت سپین شریعت په اریانا به راشي
***
مهاجر یاره د زړګي ارمان به ستا شي پوره
باطل به سر و خوري نظام د مصطفی به راشي

Related posts