جون 02, 2020

د بلخ په ۶ ولسوالیو کې د مزدور رژیم ۳۷ کارکوونکي له مجاهدینو سره یو ځای شول

د بلخ په ۶ ولسوالیو کې د مزدور رژیم ۳۷ کارکوونکي له مجاهدینو سره یو ځای شول

د بلخ په چمتال، چهاربولک ، زارع ، شولګر، خاص بلخ، اوکشنده ولسوالیو  کې د مزدور ۳۷تنه عسکر، پولیس او اربکیان د جلب جزب کمیسیون د مسؤلینوپه هلوځلو، د ځایي مجاهدینو په همکارۍ او د حقائقو په درک کوولو له مزدوري ادارې څخه را جلا او مجاهدینو سره یو ځای شول، چې د مجاهدینو لخوا یې دروند هرکلی وشو.

د راغلو کسانو نومونه او پوره شهرت په لاندې ډول دی:

۱جان محمد ولد سید محمد ولسوالی چهار بولک  وظیفه پولیس

۲طالب ولد محمد صابر ولسوالی چهاربولک وظیفه اربکی

۳نجب الله ولد حکیم الله ولسوالی چهاربو لک  وظیفه اربکی

۴ هدایت الله ولد ثمرالدین ولسوالی چهار بولک  وظیفه پولیس

۵ شریف ولد الهام الدین ولسوالی چهار بولک  وظیفه پولیس

۶ جوره ولد بابه ولسوالی چمتال  وظیفه پولیس

۷ عبدالوهاب ولد عبدلقادر ولسوالی  کالدار وظیفه پولیس

۸ الله تردی ولد ظاهر ولسوالی کالدار  وظیفه پولیس

۹ محمد صالح ولد قربان ولسوالی کالدار  وظیفه گارد

۱۰ اسماعیل ولد جوره ولسوالی کالدار  وظیفه عسکر

۱۱ فنجی ولد طاهر ولسوالی کالدار  وظیفه عسکر

۱۲ عبدلقیوم ولد عوض بردی ولسوالی کالدار  وظیفه عسکر

۱۳ جان محمد ولد سرور خان ولسوالی چمتال  وظیفه اربکی

۱۴ امین الله ولد تورد قل ولسوالی چمتال  وظیفه پولیس

۱۵ امیر گل ولد عبدلرؤف ولسوالی شولگره  وظیفه عسکر

۱۶ محمد داؤد ولد دین محمد ولسوالی شولگره  وظیفه اربکی

۱۷نوروز ولد محمد رحیم ولسوالی خاص بلخ  وظیفه پولیس

۱۸ عبدلقدیر ولد تورد قل ولسوالی چمتال  وظیفه عسکر

۱۹ نصیر احمد ولد حاجی سید مراد ولسوالی چمتال وظیفه عسکر

۲۰ وزیر ولد ملا شیر  ولسوالی شولگره  وظیفه اربکی

۲۱ سفر ولد حسین ولسوالی شولگره  وظیفه اربکی

۲۲ غلام محمد ولد جوره ولسوالی شولگره  وظیفه اربکی

۲۳ احمد خان ولد جمعه خان ولسوالی شولگره  وظیفه پولیس

۲۴ ویس الدین ولد هیش مراد ولسوالی خاص بلخ  وظیفه پولیس

۲۵ خوشحال ولدقربان نظر ولسوالی خاص بلخ  وظیفه اربکی

۲۶ شاهزاده ولد عوض خان ولسوالی خاص بلخ  وظیفه پولیس

۲۷ نور اغا ولد شاه ولی ولسوالی خاص بلخ  وظیفه پولیس

۲۸ بسم الله ولد معراج الدین  ولسوالی خاص بلخ وظیفه عسکر

۲۹ ذبیح الله ولد محمد حکیم ولسوالی خاص بلخ  وظیفه پولیس

۳۰ محمد یونس ولد فیض محمد ولسوالی چهاربولک

۳۱بهاوالدین ولد صدرالدین ولسوالی کشنده  وظیفه عسکر

۳۲ انور ولد عبدالجلیل ولسوالی زارع  وظیفه اربکی

۳۳ سیف الدین ولد محمد جمعه ولسوالی زاری  وظیفه پولیس

۳۴ لعل محمد ولد همرا ولسوالی زاری  وظیفه پولیس

۳۵ رمضان ولد ملا سراج ولسوالی زارع  وظیفه عسکر

۳۶ عادل ولد ملا نظر ولسوالی زارع  وظیفه عسکر

۳۷ کمال الدین ولد فیض الله ولسوالی زارع وظیفه عسکر

دوی په تېر د پشيمانتیا تر څنګ ژمنه کړې چې تر دې وروسته به کله هم د مزدور رژیم لپاره فعالیت نه کوي او په نورو یې هم غږ کړی چې د متحد افغانستان د جوړیدو په وړاندې د خنډ کیدو پر ځای دي له مجاهدینو سره یو ځای او سوکاله ژوند ته ستانه شي.

2020/4/8

 

Related posts