مارچ 30, 2020

د بلخ په ګڼو ولسوالیو کې د کابل رژیم ۹۰ کارمندان له مجاهدینو سره یو ځای شول

د بلخ په ګڼو ولسوالیو کې د کابل رژیم ۹۰ کارمندان له مجاهدینو سره یو ځای شول

له مزدور رژیم څخه د تېښتې په دوام پرون د دعوت او ارشاد کمیسیون په زیار او د سیمې د مجاهدینو په همکارۍ د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې د مزدور رژیم ۹۰ تنه عسکر، پولیس او اربکیان له مجاهدینو سره یو ځای شول، چې نومونه یې په لاندې ډول دي:

۱: چاري ولد مخی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲: جوره ولد خدایبردی ولسوالی کلدار وظیفه عسکر

۳: محمدتردی ولدمحمدنظر ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴: ولي نظرولد خدایقل ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۵: نورالله ولدخدایبردی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۶: جمعه تردی ولدغفورولسوالی کلداروظیفه عسکر

۷: خدایقل ولد محمدطاهرولسوالی کلداروظیفه پولیس

۸: عبدالغفارولدعبدالکریم ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۹: عبدالخالق ولداقمرادولسوالی کلداروظیفه پولیس

۱۰: محمدموسی ولدالله بردی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۱۱: جمعه مرادولدعبدالجبارولسوالی کلداروظیفه پولیس

۱۲: غلام سخی ولد دولت ولسوالی کلداروظیفه د جاسوسي شبکې کارمند

۱۳: الله مراد ولدعمرقل ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۱۴: خدایبرولدالله بردی ولسوالی کلدار وظیفه پولیس

۱۵: سیدقل ولدخدایقل ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۱۶: محمدتردی ولدخداینظر ولسوالی کلدار وظیفه عسکر

۱۷: عبدالغفارولدعبدالنظرولسوالی کلداروظیفه پولیس

۱۸: رحمت الله ولدمحمدظاهرولسوالی کلداروظیفه عسکر

۱۹: عبدالاحدولد دولت ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۲۰: عبدالرازق ولدعبدالجبارولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲۱: جمعه ګلدی ولدرحیم ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲۲: خدایبردی ولدعبدالجبارولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲۳: عبدالخالق ولدعبدالجبارولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲۴: محمدقربان ولدمحمدابراهیم ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲۵: خدایبرن ولدقلچ ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۲۶: محمدطاهرولدخدایبردی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲۷: محمدمرادولدعبدالغنی ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۲۸: محمد داؤد ولدمحمدمرادولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲۹: خدایبردی ولدبیرم ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۳۰: غفورولدعبدالنظرولسوالی کلداروظیفه عسکر

۳۱: عبدالکریم ولددولت ولسوالی کلداروظیفه اربکی

۳۲: عبدالحلیم ولددولت ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۳۳: محمدیعقوب ولدالله قلی ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۳۴: محمدیعقوب ولدعبدالغفورولسوالی کلداروظیفه عسکر

۳۵: حفیظ الله ولدکریم ولسوالی کلداروظیفه ضابط

۳۶: رحمان بیردی ولدخدایبردی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۳۷: محمدجمعه ولدالله برن ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۳۸: محمدنظرولدمحمدقلی ولیوالی کلداروظیفه پولیس

۳۹: محمدجمعه ولدمخی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴۰: محمدرسول ولدعوض ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴۱: چاری ولدخلمرادولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴۲: محمدجمعه ولدرحیم ولسوالی کلدار د جاسوسي شبکې کارمند

۴۳: محمدعمرولدمحمدقلی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴۴: محمدمرادولدعبدالستارولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴۵: شکرالله ولدالله نظرولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴۶: صدرالدین ولدحسی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴۷: عزیزالله ولدرحمت الله ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴۸: عبدالقیوم ولدپنجی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴۹: معراج الدین ولدعجب ولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

۵۰: حبیب الله ولدچاری ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۵۱ : عبدالرازق ولددوران ولسوالیکلداروظیفه عسکر

۵۲: نورالله ولدچاری ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۵۳: جمعه ګلدی ولدمحمدقلی ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۵۴: عبدالرازق ولد دوران ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۵۵: مزمل ولدسیدعمرولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

۵۶: سمیع الله ولدصابرولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

۵۷: محب الله ولدنقیب الله ولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

۵۸: احسان الله ولدمحمدداؤد ولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

۵۹: محمدامین ولدجمعه خان ولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

۶۰: امان الله ولدالله بردی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۶۱: محمدداؤد ولدحسن ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۶۲: یونس ولدزیادولسوالی کلداروظیفه عسکر

۶۳: عبدالرحمن ولدیوسف ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۶۴: حبیب الله ولدالله یارولسوالی کلداروظیفه عسکر

۶۵: رحمت الله ولند نورالدین ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۶۶ : صبغت الله ولدافغان ولسوالی کلداروظیفه اربکی

۶۷: محمدامین ولدمحمدشریف ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۶۸: حکمت الله ولدخدایبردی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۶۹: عبدالسلام ولدخدایبردی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۷۰: اسدالله ولدشریف ولسوالی چمتال وظیفه اربکی

۷۱: آق مرادولدجان قل ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۷۲: یعقوب ولدتردی ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۷۳: عبدالعزیزولدمخی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۷۴: محمداعظم ولدغلام ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۷۵: زیادالله ولدچاری ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۷۶: محمدخان ولدتاش محمدولسوالی زارع وظیفه اربکی

۷۷: نوراغاولدمحمدظفرولسوالی شولګره وظیفه عسکر

۷۸: محمدنسیم ولدخداینظرولسوالی کلداروظیفه پولیس

۷۹: روزګلدی ولدخانمرادولسوالی کلداروظیفه عسکر

۸۰: خداینظر ولدعبدالکریم ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۸۱: شمس الدین ولدمخی ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۸۲ : دولت ولدخان مرادولسوالی کلداروظیفه عسکر

۸۳: حبیب الله ولدمحمدامین ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۸۴: خان محمدولدعوض ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۸۵: عصمت الله ولدمحمدامین ولسوالۍ کلداروظیفه عسکر

۸۶: رکندین ولدثمرالدین ولسوالی زارع وظیفه عسکر

۸۷: محمیرولدمحمدعلی ولسوالی زارع وظیفه عسکر

۸۸: عبدالقادرولدخدایقل ولسوالی زارع وظیفه عسکر

۸۹: نورالدین ولدغلام حضرت ولسوالی زارع وظیفه عسکر

۹۰: خالقدادولدنعمت الله ولسوالی چهاربولک وظیفه پولیس

دوی ټولو په خپل تېر پښیماني څرګنده کړې او ژمنه یې کړې چې تر دې وروسته به کله هم د مزدوري ادارې لپاره فعالیت نه کوي.

مجاهدینو د دوی راتګ یو نیک ګام بللی او د باورلیکونو په ورکولو سره یې ازاد ژوند ته سوق کړي دي.

2020/2/24

Related posts