اپریل 06, 2020

الوتکې: ذاکر

الوتکې: ذاکر

شاعر: مولوي محمد هاشم ذاکر

نورتلای نشي زموږله غازي واره الوتکې

داورتورولوخړوکې دي شماره الوتکې

په کال کې پرموږغورزوي اووه نیم زره بمونه

خود ولوهغه مستې ګناهګاره الوتکې

فضامودتکبیرپه زمزموباندې پوښلې

رالویږی به اوس خودله ډېره ډاره الوتکې

زموږ هیردي پرولس چی هره شپه اوري اورونه

غومبروهي ماښام نه ترسهاره الوتکې

چی څومره په غرورزموږپرکلی ګرځیدلې

مختورې شو نسکورې له ازاره الوتکې

همدوی دي دلکونوشهیدانوپوروړي

که یې ژغورې نودرټولې کړه ښاماره الوتکې

زموږمعصومې ویني اوښکې واړه توغندي شول

اوس غورزوي  هروخت پر هره لاره الوتکې

داښه شوه ستابچي هم په دې سره اورکې پاخه شول

بیا مه لیږه هرخوابې بندباره الوتکې

ذاکردې بلاواخلمه له مټودې قربان شم

چې روغې درنه تیرې نشي یاره الوتکې

Related posts