اپریل 06, 2020

غزل: ثناءالله معصوم

غزل: ثناءالله معصوم

شاعر: ثناء الله معصوم 

لــه مداره څـــو زلمیو الهام واخیست

په موسکا یې د خوښیو الهام واخیست

 

راتلـې ځکـه د زلمــي شهید تـــر غیږې

سپینو حورو له سلګیو الهام واخیست

 

آن جلاد ، ورسره دار هم اوښکې تویې کړې

یــو زلمي چــې لــه رسیو الهام واخیست

 

چې دعا کوي او ژاړي، مین ښکاری

ما یې ځکه له زاریو الهام واخیست

 

پـه رسا ګزار یې ځکه شیطان وویشت

دشهاب یې له سپرغیو الهام واخیست

 

د رڼــا د څرک پــه تـمه یمــه ځکه

ماله ستورو تروږمیو الهام واخیست

 

د غزل پــه باب یې مـــه پوښته ملنګه!

معصوم بیا له ښاپېریو الهام واخیست

Related posts