اپریل 06, 2020

اقصی ته! حنیف غزنوي

اقصی ته! حنیف غزنوي

حنیف غزنوي

یو درد مې په زړه پروت دی او یو ویر مي په زړه پروت دی

اقصی ستا له دردونو ډک تصویر مي په زړه پروت دی

 

په خوب کي مي آذان ستا له سپېڅلي منار واورید

اوس هم د خوږ تکبیر هغه تأثیر مي په زړه پروت دی

 

ژړا او فریادونو ته دې چوپ یم لکه مړی

دا بوج د خپل وجدان او خپل ضمیر مي په زړه پروت دی

 

اقصی ستا د وجود ټکورولو ته درځم خو

پرهر پرهر کابل او وران پامیر مي په زړه پروت دی

 

چي بیا دې د یهودو له منګولو څخه خلاص کړي

ارمان د ایوبي په شان امیر مي په زړه پروت دی

 

“حنیف” به دې په مینه باندي پایمه القُدسه

دا ستا د محبت ښکلی ځنځیر مي په زړه پروت دی

Related posts