فبروري 24, 2020

اتل: محمد داود همت

اتل: محمد داود همت

 شاعر: محمد داود همت
توري په مـیدان کي یو اتل وهي
فخرکړي ټټر ،ورباندي سل وهي

وینه یي دمشکو غوندي بوی لري
حـــورې دجنت یې په اوربل وهي

خاوره دغازي دپله، زما اولس
ســـترګـوباندي تل لکه کجل وهي

لارکي نه ازغي ګـوري نه اورګـوري
تیز،ځې ترمنزل پوري مــــزل وهي

مخ یي لکه لمرلکه سـپوږمۍ داسي
سترګي يي دستوروغوندي ځل وهي

خــدای خودي هغه هم جنتي کاندي
څـــوک چي دغازي پر پلونو پل وهي

مـــــدحه یي داودهــــــمته فرض ده
شر وهي، صلیب وهي، یرغل وهي

Related posts