جون 05, 2020

په قطر کې د اسلامې امارت د مشرانو او بهر مېشتو افغانانو تر منځ ګډه غونډه کې د اسلامي امارت د مذاکراتي ټېم د مشر محترم( ستانګزي) صاحب وینا

په قطر کې د اسلامې امارت د مشرانو او بهر مېشتو افغانانو تر منځ ګډه غونډه کې د اسلامي امارت د مذاکراتي ټېم د مشر محترم( ستانګزي) صاحب وینا

په قطر کې د اسلامې امارت د مشرانو او بهر مېشتو افغانانو تر منځ ګډه غونډه کې د اسلامي امارت د مذاکراتي ټېم د مشر محترم( ستانګزي) صاحب وینا


Related posts