جولای 14, 2020

د هلمند خورکۍ ته د فدایي مجاهد پیغام

د هلمند خورکۍ ته د فدایي مجاهد پیغام

جابر کندهاری

ژوندون مې په کار نه دی انتخاب به د مرګي اخلم

اخ، ملالې خورې غچ به ستا له غلیمګي اخلم

ټیټې سترګې ګرځوم اوربل نه دې لویدلی دی

جاج دې له انګړه د رشمې رشمې ټیکري اخلم

وار وکړه، ښوراب ته ځم، میوند ته ځم وردګ ته ځم

غچ دې له ابلیسه له بې ننګه صلیبي اخلم

تا که ناهیدې غوندې په وینو خط را ولیږی

زه د محمد بن قاسم توره دستي اخلم

ورک دې شي ویده ضمیر او مړ احساس به څه کوم

هوډ به د عمر اخلم او عزم منصوري اخلم

ستا د سرتورۍ او ستا داوښکو قیمت څومره دی ؟

وګوره خورجانې انتقام دې فدایي اخلم

سر پر نوامیسو په غیرت کوم یو شیندلای سي

پيل له ( جابر) نه کړم لوزونه غیرتي اخلم

Related posts