نوومبر 22, 2019

فدايي لښکر / عبد الباقي مهاجر

فدايي لښکر / عبد الباقي مهاجر

چا چي زموږ د مسجدونو منارې ماتي کړې
زموږ فدایانو د هغو توندي څپې ماتي کړې

غلیمه ستا د ځبر ځواک ریښې یې وایستلې
یو څو کسېزي ډلي ستاسو ارادې ماتي کړې

د دین په ننګ څو شاه زلمیو فدایي ګلونو
په ډېر جرئت یې د د ښمن ستري قُوې ماتي کړې

افرین صد سلام سپېڅلی فدایي لښکر دی
د سرو کفارو په سینو کي یې نیزې ماتي کړې

دا ځل یې داسي ګړندی ګوزار پر ټنډه ورکړ
سپینو ډيوو د وحشتونو توري شپې ماتي کړې

دا عمریانو منصوریانو هیبتي ګلونو
دوی مهاجره دشین سترګو قافلې ماتي کړې

Related posts