نوومبر 22, 2019

سپڅلی بیعت / هلال

سپڅلی بیعت / هلال

سپڅلی بیعت!!!

بیعت ته مې زړه شوی ده غښتلیه استشهاده
مرید به دې شم پیر مې شه ښاغلیه استشهاده

ده خدای ته مې توبه! په تیرو کړیو ګناهونو
که معاف یې ستا په روی کړم نازولیه استشهاده

دا تور ګنهګار زړه مې کړه صفا د نور په وړانګو
قربان دی شم یاسمینه او سپیڅلیه استشهاده

کړه سم مراقبه مې! دلمبو مستانه غیږ کې
بس یو مې سه لقاء ته د رب تللیه استشهاده

در وامې خله درنیسه مې خپل ځانته مې نيږدې کړه
د خدای په در قبوله او منلیه استشهاده

سپیڅلې پاکه مینه یې! سپیڅلي طریقه یې!
له فرش څخه تر عرشه رسېدلیه استشهاده

ساتم به دې ودان د ګل بدن په پاکو وینو
وعده درسره کړم سپینه ویاړلیه استشهاده

ټپي زړه د (هلال) کړه بس ټکور پخپله مینه
عاشق دې یم معشوق مې شه ته ښکلیه استشهاده

Related posts