اپریل 03, 2020

مصاحبه با کارشناس امور سیاسی و نویسنده، مدیر مسئول مجله حقیقت محترم مولوی نعیم الحق حقانی صاحب

مصاحبه با کارشناس امور سیاسی و نویسنده، مدیر مسئول مجله حقیقت محترم مولوی نعیم الحق حقانی صاحب

مصاحبه با کارشناس امور سیاسی و نویسنده، مدیر مسئول مجله حقیقت محترم مولوی نعیم الحق حقانی صاحب

“در مورد اهمیت دستاوردهای سیاسی توافقنامه امروز و رمز موفقیت گام های بعدی افغان ها در این عرصه”

Related posts