دسمبر 10, 2019

حقه طمعه!

حقه طمعه!

احسان الله الهام :

زه د الله پاک د خوږې مینې په تور سوځم
زه بیا ژوندون غواړمه بیا دې لکه سکور سوځم

چې عاقبت مې شي پخیر نور نو څه غواړمه؟
د حقې طمعې په لمسون دا فاني کور سوځم

ته که هر څو په مادیاتو باوري یې پړ یې
زه بریالی یم چې هر څو د دین په لور سوځم

څه خو د سوي زړه پر حال بایده رحم وشي
داسې په مینه راته مه گورئ! چې نور سوځم

الهامه! ورشه د نفرت و اژدها ته وایه!
د پاکې مینې په لمبو یې گوره زور سوځم

: 2019/06/10

Related posts