دسمبر 16, 2018

دجــــــــهاد مدرسه

دجــــــــهاد مدرسه

شاعر: محمد عمر عمري

خوږې خوږې شيبي دي چي زلمـي ځي استشهادته
الله دي برى ور كـــــــړي چي زمري ځي استشهادته

تعليم كوي په مينه دجـــــــــــــــــهاد په مدرسه كي
اعداد او په تدريـــــــب چي بريالي ځي استشهادته

سپيڅلي قافلي دي له اســــــــــــلامه چي ځاریږي
قربان شي له قــــران چي جنگيالي ځي استشهادته

د عشق بلي لمبي دي دځـــــــــــــــوانانو تلوسي دي
لقاته دسبحان چي ننگيالي ځـــــــــــــي استشهادته

ښایسته ښکلي ځواني او هسکې غاړي وړي تر داره
په تمه د ديدار چي نومـــــــــــيالي ځي استشهادته

كوي به په جنت كي ملاقات دسپيــــــــــــــنوحورو
تنكي تنكي گــــــــــلان چي ارماني ځي استشهادته

سودا كړي د سرونو چــــــــي مسكا مسكا روان وي
ملگري د عمــــــــــــــــر چي تريالي ځي استشهادته

Related posts