دسمبر 16, 2018

پلن چارخُل ! 

پلن چارخُل ! 

شاعر:  نظام کندهاری

چې ځان يې و رضا ته د څښتن وي را ايستلی

څښتن له هر ډګره بريمن وي را ايستلی

تقوا او تواضع کوه ريښتونی مجاهد شه

دا نه، چې صِرف له جيبه دې انتن وي را ايستلی

لېوه د خواهشاتو که يوسف درنه و نه خوړ

د هيلو له کوهي به دې حتمًا وي را ايستلی

چې سپر د تَوَکُّل وي در سره پروا يې مکړه

که مخې ته دې څومره ځواک دښمن وي را ايستلی

تبريک دې شه دا اوس لا درکوم د بري زېری

جوهر که دې د زُهد له مَعدن وي را ايستلی

د عدل د لمر مخ د تَعَصُّب له ترنځې ساته

عنوان به دې په شان د معنَوَن وي را ايستلی

که خدای ۚ  کول پر سر به ايږدو بيا تاج د برياوو

نظام به له دستاره چارخُل پلن وي را ايستلی

Related posts