دسمبر 09, 2019

په کندهار کې د وروستۍ پیښې او کامباب برید د جزیاتو په اړه د ذبیح الله مجاهد تازه مرکه

په کندهار کې د وروستۍ پیښې او کامباب برید د جزیاتو په اړه د ذبیح الله مجاهد تازه مرکه

په کندهار کې د وروستۍ پیښې او کامباب برید د جزیاتو په اړه د ذبیح الله مجاهد تازه مرکه

Related posts