دسمبر 16, 2018

رايي مه ورکوئ! 

رايي مه ورکوئ! 
شاعر: عبدالقديم نظام 
په سرنوِشت مو لوبې کيږي رايي مه ورکوئ
غربي اَهداف دي تطبيقيږي رايي مه ورکوئ

انتخابات دي سراسر د سپين قرآن په خلاف
ډيموکراسي پرې ژوندۍ کيږي رايي مه ورکوئ

ولس په وينو کې لت پت دی فريادونه کوي
دوی يې په وينو نه مړيږي رايي مه ورکوئ

هيڅ حرکت هم دوی په خپل اختيار کولای نشي
د واشنګټن ډول ته ګډيږي رايي مه ورکوئ

په خپل لاس مه ورکوئ بيا د رمې واک لېوه ته
مومن نو هر ځل نه غوليږي رايي مه ورکوئ

تش په نامه دغه مشران به د کوم درد درمان شي؟
چې مظلوم مرِي او دوی خنديږي رايي مه ورکوئ

ستاسو يوه رايه يې هم د ظلم مرسته کوي
د ظالم مټې قوي کيږي رايي مه ورکوئ

نظامه لار د سپين نظام د امارت به څارو
که خدای ۚ  کول وخت را لنډيږي رايي مه ورکوئ

Related posts