اګست 22, 2019

 • 22-08-2019

  د پنجشنبې د ورځي خپرونه 22-08-2019 ...

  د پنجشنبې د ورځي خپرونه 22-08-2019 ...

  Read more
 • 20-08-2019

  د سه شنبې د ورځي خپرونه 20-08-2019 ...

  د سه شنبې د ورځي خپرونه 20-08-2019 ...

  Read more
 • 19-08-2019

  د دوشنبې د ورځي خپرونه 19-08-2019 ...

  د دوشنبې د ورځي خپرونه 19-08-2019 ...

  Read more
 • 18-08-2019

  د یکشنبې د ورځي خپرونه 18-08-2019نو ۱۸ ...

  د یکشنبې د ورځي خپرونه 18-08-2019نو ۱۸ ...

  Read more
 • 17-08-2019

  د شنبې د ورځي خپرونه 17-08-2019 17-08-2018 ...

  د شنبې د ورځي خپرونه 17-08-2019 17-08-2018 ...

  Read more
 • 15-08-2019

  د پنجشبې د ورځي خپرونه 15-08-2019 ...

  د پنجشبې د ورځي خپرونه 15-08-2019 ...

  Read more
 • 16-08-2019

  د جمعې د ورځي خپرونه 16-08-2019 ...

  د جمعې د ورځي خپرونه 16-08-2019 ...

  Read more
 • 14-08-2019

  د چهار شنبې د ورځي خپرونه 14-08-2019 ...

  د چهار شنبې د ورځي خپرونه 14-08-2019 ...

  Read more
 • د سه شنبې د ورځي خپرونه 13-08-2019 ...

  د سه شنبې د ورځي خپرونه 13-08-2019 ...

  Read more
 • 12-08-2019

  د دوشنبې د ورځي خپرونه 12-08-2019 ۱۲ ...

  د دوشنبې د ورځي خپرونه 12-08-2019 ۱۲ ...

  Read more
 • 11-08-2019

  11-08-2019 د یکشنبې د وزځي خپرونه ...

  11-08-2019 د یکشنبې د وزځي خپرونه ...

  Read more
 • 10-08-2019

  10-08-2019 د شنبې د ورځي خپرونه ...

  10-08-2019 د شنبې د ورځي خپرونه ...

  Read more
 • 09-08-2019

  09-08-2019 د جمعې د ورځي خپرونه ...

  09-08-2019 د جمعې د ورځي خپرونه ...

  Read more
 • 08-08-2019

  د پنجشنې د ورځي خپرونه 08-08-2019 ...

  د پنجشنې د ورځي خپرونه 08-08-2019 ...

  Read more
 • 07-08-2019

  د چهار شنبې د ورځي خپرونه 07-08-2019 ...

  د چهار شنبې د ورځي خپرونه 07-08-2019 ...

  Read more
 • 06-08-2019

  د سه شنبې د ورځي خپرونه 06-08-2019 ...

  د سه شنبې د ورځي خپرونه 06-08-2019 ...

  Read more
 • 05-08-2019

  05-08-2019 د شریعت ږغ راډيو ...

  05-08-2019 د شریعت ږغ راډيو ...

  Read more
 • 04-08-2019

  د یکشنبې د ورځي خپرونه 04-08-2019 ...

  د یکشنبې د ورځي خپرونه 04-08-2019 ...

  Read more
 • 03-08-2019

  د شنبې د ورځي خپرونه 03-08-2019 ...

  د شنبې د ورځي خپرونه 03-08-2019 ...

  Read more
 • 02-08-2019

  02-08-2019 د جمعې د ورځي خپرونه ...

  02-08-2019 د جمعې د ورځي خپرونه ...

  Read more